OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd.
Home | News & FAQs | Knowledge | SYNCHRO-FEED GMA

NEWS & FAQs

 
 
 
 
 
 
 
 

KNOWLEDGE

SYNCHRO-FEED GMA

 
 
 
เทคโนโลยี Synchro Feed GMA welding system ของ บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เปิดแสดงครั้งแรกของโลกในงาน “Japan International Welding Show 2014 (JIWS)” งานแสดงนวัตกรรมการเชื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย ด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างสูงสุดเป็นสำคัญทางบริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด จึงได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเทคโนโลยี “Synchro Feed GMA Welding System” ขึ้นมา

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเชื่อมด้วยการทำให้หุ่นยนต์สามารถเชื่อมชิ้นงานด้วยความเร็วสูงได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มการผลิตชิ้นงานให้กับลูกค้าในระยะเวลาที่น้อยลง นอกจากนี้เทคโนโลยี Synchro Feed GMA Welding System ยังช่วยให้ในระหว่างการเชื่อมเกิดสะเก็ดไฟ (Spatter) ที่น้อยมาก  และแนวเชื่อมยังคงสวยงามเช่นเดิมเพียงแค่ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) เป็นตัวปกคลุมแนวเชื่อมเท่านั้นทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งปกติแล้วหากต้องการจะให้แนวเชื่อมสวยจะต้องใช้แก๊สผสมระหว่างแก๊สอาร์กอน (AR) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ซึ่งจะทำให้เกิดภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

    อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่นี้ยังทำให้เราสามารถเชื่อมชิ้นงานบางขนาด 0.6 mm ได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่เกิดความเสียหายใดๆกับชิ้นงาน นอกจากนี้การเชื่อมที่กระแสสูงตั้งแต่ 200 A ถึง 300A  โดยปกติจะเกิดสะเก็ดไฟ (Spatter) ในปริมาณมากทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามปริมาณของสะเก็ดไฟ (Spatter)  แต่ด้วยเทคโนโลยีฯ นี้จะทำให้เกิดสะเก็ดไฟ (Spatter) ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการเชื่อมในปัจุบันที่มีใช้อยู่ในโรงอุตสาหกรรมทั่วไป และยังช่วยลดปัญหาสะเก็ดไฟ (Spatter) เกาะติดที่ชิ้นงาน ยกตัวอย่างเช่น Door sash, seat parts and body

    จึงกล่าวได้ว่า “เทคโนโลยี Synchro Feed GMA Welding System” ของ บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด เป็นเทคโนโลยีเพื่ออุตสากรรมการเชื่อมแห่งอนาคตอย่างแท้จริง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท โอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จำกัด 02-7143201

Synchro Feed GMA welding system is the newest technology first introduced by OTC Daihen Asia Co., Ltd. in “Japan International Welding Show 2014 (JIWS)” to showcase the biggest welding machine in Asian region. Taking into account the benefit of customers, OTC Daihen Asia Co., Ltd., continues its development of new technology. “Synchro Feed GMA Welding System” is another invention created by OTC Daihen Asia.

The technology will enhance performance of robot to process the welding at high speed, increase the volume of completed work in shorter time. Besides, Synchro Feed GMA Welding System reduces spatter incurred during the welding. Indeed, to cover welded path it is required to use Argon (AR) and Carbon dioxide (CO2). However, with Synchro Feed GMA Welding System you can use only CO2 to cover the weld which helps save cost of production.

With Synchro Feed GMA Welding System user can easily weld 0.6 mm. work piece without any damages left. Furthermore, the spatter incurred during the welding at current between 200A-300A causes additional expense. This technology reduces spatter comparing to general welding in factories. Especially in specific work piece i.e. door sash, seat parts and body where you will have less spatter. “Synchro Feed GMA Welding System” is the industrial technology for the future welding. For more information please contact sale department, OTC Daihen Asia Co., Ltd. +66 (0) 2-714 3201
 
 
 
 
Back to Knowledge
 
 
 
 
 

 
©2013 OTC DAIHEN ASIA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tel: (+66) 2529-2130 Fax: (+66) 2529-2132